లే నిలబడు పరుగిడు-le nilabadu song lyrics in telugu

లే నిలబడు పరుగిడు తండ్రి పని కోసమే
నీ మనసులో ప్రభువును కొలుచు ప్రతి నిమిషమే
సంగ్రహించు జ్ఞానమంతా సంచరించు లోకమంత
నిన్ను ఆపు శక్తి కలదా లోకమందునా
నీకు తోడు నీడ లాగ తండ్రి ఆత్మని నీవ్వలేదా
పిరికి ఆత్మనీది కాదు పరుగు ఆపకు
నీటిలోని చేపలాగా ఎదురు ఈత నేర్చుకో
పక్షి రాజు పట్టుదలతో పురుషాంగా సాగిపో
కదిలే నదిలా ఎదురుగా నిలబడు అలలకు జడియకు లే
లే నిలబడు పరుగిడు తండ్రి పని కోసమే
నీ మనసులో ప్రభువును కొలుచు ప్రతి నిమిషమే

 1. రాళ్ళ తోటి కొట్టబడిన సువర్తని ఆపకుండా
  పట్టుదలతో చెప్పినట్టి స్తేఫను నీకు మాదిరి
  యేసు బోద చేయకంటూ ఏలికలే ఏకమైతే
  రొమ్ము విరిచి చెప్పినట్టి అపోస్తాలులే మాదిరి
  ఎదురు వస్తే కైసరైన ఎదురు తిరుగు నేస్తమా
  బెదురూ పెడితే ఎవ్వడైనా నిదురపోకుమా
  మనసు నిండా మక్యముంటే మనిషి నిన్ను ఆపలేడు
  ఆత్మకున్న ఆశయంతో కదలు ముందుకు
  సజ్జన ద్వేషులు ఇలలో సహజం
  ప్రభువుకే తప్పలేదు మరణం లే
 2. సొంత కన్నా బిడ్డలంత విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతే
  ఒంటరైనతల్లి మరియా నేటి స్త్రీకి మాదిరి
  ఇలను సుక్యమెంత ఉన్న పెంట తోటి పోల్చుకున్న
  పరమ త్యాగి పౌలు గారి తెగువ మనకు మాదిరి
  బ్రతుకు ఓడ బద్దలైన తగ్గిపోకు తండ్రి పనిలో
  తరిగిపోని స్వాస్యముంది తండ్రి చెంతన
  చేరను కూడా చెంత మరచి కలము పెట్టి రాసుకున్న
  ప్రభుని ప్రియుడు మార్గదర్శి మనకు సోదరి
  గోతిలోన దాచకు ముత్యం
  లెక్క అడుగుతాదిడి సత్యం… లే
  లే నిలబడి పరుగిడు తండ్రి పని కోసమే
  నీ మనస్సు ప్రభువును కొలుచు ప్రతి నిమిషమే

Leave a Reply