కమ్మని బహుకమ్మని-kammani bahu kammani lyrics

కమ్మని బహుకమ్మని – చల్లని అతి చల్లని
తెల్లని తేట తెల్లని – యేసు నీ ప్రేమామృతం (2)
జుంటె తేనె కన్న మధురం – సర్వ జనులకు సుకృతం (2)
యేసు నీ ప్రేమామృతం (2) ||కమ్మని||

ఆశ చూపెను ఈ లోకం – మలినమాయెను నా జీవితం
యేసూ నీదు ప్రేమ – దయ చూపెను ఈ దీనురాలి పైన (2)
వెలిగెను నాలో నీ ఆత్మ దీపము (2)
కడిగిన ముత్యముగా అయ్యాను నేను (2) ||కమ్మని||

నా కురులతో పరిమళమ్ములతో – చేసెద నీదు పాద సేవ
నా గుండె గుడిలో కొలువైయున్న – నీకు చేసెద నేను మధుర సేవ (2)
ఆరాధింతును నిన్ను అనుదినము (2)
జీవింతును నీకై అనుక్షణము (2) ||కమ్మని||

Leave a Reply