Category: Telugu Christian Lyrics

చేప్పు కుంటే సిగ్గు-Cheppukunte siggu chetani song lyrics

చేప్పు కుంటే సిగ్గు చేటని నేస్తమా చేప్పకుంటే గుండే  కోతని నీలోనీవే కృంగీపొతున్నావా అందరిలో ఒంటరివై  వోయావా చేయివిడవని యేసు దేవుడు ఆదరించి ఓదార్చునూ నీ చేయి విడువని యేసు దేవుడు నిన్ను ఆదరించి ఓదార్చును కసాయి గుండెలు దాడి …

నీ సన్నీదియే నా ఆశ్రయంNee sannidiye Naa Aastayam song lyrics

నీ సన్నీదియే నా ఆశ్రయం నీ నామమే నా ఆదారం స్తోత్రింతును నిన్ను మరువను నీ వాక్యామే నా దీపము చీకటిలోన నే శాగెదను పాపనికి రూపమగా లనే మారితీని అంతులేని వాంఛలతో అందురాలనైయితిని సాతానుకు ప్రియమైన బందువునైయితీ నీ …

నీతోడుంటే నా కెంతోNeethodunte nakentho Chaalaiah song Lyrics

నీతోడుంటే నా కెంతో చాలయ్యా నీ నీడలో నేను  ఉంటా యేసయ్యా నీ తోడంటే నా కెంతో మేలయ్యా నీ సాక్షిగా  జీవిస్తా నేనయ్యా నాశైలమా…నా శైన్యామా  నాదైర్యామా…నాభావమా నా ఆశ్రయం నీవే  యేసయ్యా ఈ జీవితం నీకే యేసయ్యా …

యేసు రాజ నిన్ను -Yesu Raja ninnu kaligiyunte song lyrics

యేసు రాజ నిన్ను కలిగియుంటే ఎంత దన్యాము యేసు రాజ నిన్ను తెలుసుకుంటే ఎంత భగ్యాము నా రాజువని నాపభుడవని మదిలో చేర్చుకుంటే ఇంకా ఇంకా ఎంతో ధన్యము  హృదిలో చేర్చుకుంటే ఇంకా ఇంకా ఎంతో ధన్యాము అలా..మోషే నిన్ను …

ఎందుకో యేసయ్య నాపై నీకింత ప్రేమ- yenduko yesaiah song lyrics

ఎందుకో యేసయ్య నా పై  నీకింత ప్రేమ మిన్ను నీ దశ….మన్ను నా దశ …నాపైనీ కీంత జాలీ రుచిచూచీ ఎరిగితివీ నీ కృపయే నాజీవము జుంటి తేనే కంటే తీయ్యానైనది  నీ ప్రేమ నాకు చాలు మేలిమీ బంగారు …

ఉహించలేని నీ ప్రేమా-Oohinchaleni nee prema song lyrics

ఉహించలేని నీ ప్రేమా ఎంతో మధురం పూజింతునయ్యా నా గుండె గుడిలో నిరతం  చాలునయ్యా యేసయ్యా ఎన్నాటీకి నీ ప్రేమా  నీ ప్రేమ రుచి చూచినా నా యీ హృదయం కరిగి కన్నిరుగా మారగా నా కన్నిటితో నీ పాదాలు …

Nee maargamulu nee Kaaryamulu song lyrics

నీ మార్గములు నీ కార్యాములు నీ సంకల్పములు నిబంధనలు ఎంతో గబీరం ఎంతో అద్భుతం అవి ఎంతో ఆశ్చేర్యం అవి ఎంతో ఆనందం నీ తలంపులు అతి పియాము నీ పలుకులే అమూల్యాము నీవే నా చెంత ఉండగా ఏ …

Maruvagalana marala ilalo ganani lyrics

మరువాగలనా మరలా ఇలలో గననీ కరుణా యెలాటి పేమను కలిగినను క్షమించు నింతటీ నేరమును జీవిత కాలమంతా యేసు  ద్యానము చేశేదనూ ఆశయూ అక్కరయు పాపమై చిక్కితి శత్రూవూ చేతులలో మణపుటంచునా చేరితినీ ఇంతలోనే యేసు  కరుణీంప వచ్చీ క్షమియించి …

Neeveyani Nammika Yesu naaku lyrics

నీవేయానీ నమ్మికా యేసు నాకు  నీవేయనీ నమ్మికా నీవే మార్గంబూ నీవే సత్యంబూ నీవే జీవంబూ నీవేసర్వంబూ పెడదారినీ బోవగా నామదిక  యీడుమాలేన్నీయూరాగా అడవిలో బడి నేను అడలుచూనుండగా తడవకుండా దోరకు దన్యామౌమార్గంబూ కారుమేఘము పట్టాగా నా మనసులో కటిక …

Anandamagumukti E Naa Mandiram lyrics

ఆనందమగుమూక్తి యే నా మందిరము నానీ మానుగా చూచు నా నీ మందిరం ముందు నా మనసు దేవునీ కప్పగింతు అందరి సస్వతుల్యముగా ప్రేమింతున్ సందేహరాహిత్యా సరనీలో నిల్తూ పొందబోయేడి ముక్తీ భువియందే గాన్తూ బహు శోదనలు నాపై బడ …