లే నిలబడు పరుగిడు-le nilabadu song lyrics in telugu

లే నిలబడు పరుగిడు తండ్రి పని కోసమే నీ మనసులో ప్రభువును కొలుచు ప్రతి నిమిషమే సంగ్రహించు జ్ఞానమంతా సంచరించు లోకమంత నిన్ను ఆపు శక్తి కలదా లోకమందునా నీకు తోడు నీడ లాగ తండ్రి ఆత్మని నీవ్వలేదా పిరికి …

ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ-Evari kosamo ee prana Thyagam song lyrics

ఎవరి కోసమో ఈ ప్రాణ త్యాగము (2) నీ కోసమే నా కోసమే కలువరి పయనం – ఈ కలువరి పయనం (2) ||ఎవరి|| ఏ పాపము ఎరుగని నీకు – ఈ పాప లోకమే సిలువ వేసిందా ఏ …

ఈ జీవితం విలువైనది-ee jeevitham viluvainadi song lyrics

ఈ జీవితం విలువైనది నరులారా రండని సెలవైనది (2) సిద్ధపడినావా చివరి యాత్రకు యుగయుగాలు దేవునితో ఉండుటకు నీవుండుటకు ||ఈ జీవితం|| సంపాదన కోసమే పుట్టలేదు నీవు పోయేటప్పుడు ఏదీ పట్టుకొని పోవు (2) పోతున్నవారిని నువు చుచుటలేదా (2) …

సర్వలోక ప్రభువునకు-Sarvaloka Prabhuvunaku Song Lyrics

సర్వలోక ప్రభువునకు సంపూర్ణ జయము సర్వలోక ప్రభువు కనుకు నిశ్చయము న జయము రాజ్య సువార్త ప్రకటించు సభకు జయము క్రీస్తులో అన్నిచోట్ల వారికి జయము తండ్రి కుమారుని పరిశుద్ధాత్మల కు జయము ఇహపర ములందు శాశ్వత కాలము జయము

దావీదు పట్టణమందు-davidu pattanamandu yesu puttinadu Lyrics

దావీదు పట్టణమందు రారాజు పుట్టినాడు మన కొరకు వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా పల్లె పల్లె వెళ్లి ఈ వార్త చెప్పి మనమంతా చేరి సంబరమే చేద్దామూ మన కొరకే వచ్చినాడు రక్షకుడేసయ్యా పాపుల కోసం వచ్చాడమ్మ మనిషి రూపిగా మారాడమ్మ ప్రేమను …

ప్రేమ ప్రేమ ఎక్కడ-prema prema ekkada nee chirunama lyrics

ప్రేమ ప్రేమ ఎక్కడ నీ చిరునామా ఈ లోకంలో లేనే లేదు డీజే ప్రేమ నిజ ప్రేమ ఏసు ప్రేమ నిజమైన ప్రేమ ఏసు ప్రేమ విలువైన ప్రేమ కన్న బిడ్డలే నిన్ను మోసం చేసిన కళ్ళనిండా కన్నీళ్లు నింపి …

హోసన్నా హల్లెలూయ-Hosanna Hallelujah Song Lyrics

హోసన్నా హల్లెలూయ బ్రతుకంతా హల్లెలూయ ఆరాధింతును నిన్ను ఆరాధింతును జయము జయము హోసన్న స్తోత్ర గీతములు పాడి ఆరాధింతును నిన్ను ఆరాధింతును లోక పాపాన్ని మోసికొనిపోవు దేవుని గొర్రెపిల్లగా పాప శాపాన్ని రూపుమాపిన దైవ సుతుడు నీవే జివమార్గము కాంతి …

నా యేసు నా రక్షణ కర్త-Naa Rakshana Kartha Song Lyrics

నా యేసు నా రక్షణ కర్త….. విమోచకుడా ఆదరణ నీవే నా యేసు ఉ నా రక్షణకర్త విమోచకుడా ఆదరణ నీవే హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ హల్లెలూయ నీ రెక్కల నీడలో నన్ను దాచిన వే శత్రువుల …

కాలాలుమారిన కన్నీరే-kalalu marina kannire Lyrics

కాలాలుమారిన కన్నీరే మిగిలిన మారని దేవుడు నిన్ను మరువఎన్నడు కష్టాలు కలిగిన నా హృదయమెంతో నలిగిన కాపాడు దేవుడు నీతోనే ఉన్నాడు యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్య యేసయ్య అవమానము లెన్నో తరముచుండగా నిందలుఎన్నో నన్ను క్రుంగదీయగా నా చేయి పట్టి …